เอกสารงานพัสดุ สำหรับประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รรปัว ประจำปีงบประมาณ 64

1.  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

3. ราคากลางและค่าวัสดุปี 2563

4. ราคากลางครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ

5. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-ม.ต้น) หน้า 28-199

6.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย

7. ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน

8. ครุภัณฑ์ห้องสมุด

9.  ครุภัณฑ์ประชาคมอาเซียน

10. ครุภัณฑ์งานอาชีพ

11. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

12. ครุภัณฑ์นาฏศิลป์

 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุโรงเรียนปัว

chart (1)

ภาพงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล. เขตแผ่นดินไหว

IMG_9273
ภาพทั้งหมด

งานก่อสร้างโดมสนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปัว งบประมาณ 1,729,0000 ฿

IMG_2165

โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม วชิราวุธรำลึก 25 พ.ย.56

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

ยินดีกับครูนุจรินทร์ ลาวนันท์ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นหน่วยเบิกตรง

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน เนื่องจากเป็นหน่วยเบิกตรงจากคลังจังหวัด_MG_0052

งานจ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียนปัว พร้อมอุปกรณ์