ขัั้นตอนการจัดซื้อพัสดุโรงเรียนปัว

chart (1)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รรปัว ประจำปีงบประมาณ 61

1.  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

4. บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ

5. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพฐ ปีงบประมาณ2561

ภาพงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล. เขตแผ่นดินไหว

IMG_9273
ภาพทั้งหมด

งานก่อสร้างโดมสนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปัว งบประมาณ 1,729,0000 ฿

IMG_2165

โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม วชิราวุธรำลึก 25 พ.ย.56

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

ยินดีกับครูนุจรินทร์ ลาวนันท์ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นหน่วยเบิกตรง

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน เนื่องจากเป็นหน่วยเบิกตรงจากคลังจังหวัด_MG_0052

งานจ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียนปัว พร้อมอุปกรณ์