กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นหน่วยเบิกตรง

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน เนื่องจากเป็นหน่วยเบิกตรงจากคลังจังหวัด_MG_0052