ยินดีกับครูนุจรินทร์ ลาวนันท์ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่