ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปัว งบประมาณ 1,729,0000 ฿

IMG_2165