คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รรปัว ประจำปีงบประมาณ 61

1.  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

4. บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ

5. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพฐ ปีงบประมาณ2561