เอกสารงานพัสดุ สำหรับประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รรปัว ประจำปีงบประมาณ 65

1.  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

3. ราคากลางและค่าวัสดุปี 2564

4ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-ม.ต้น) หน้า 28-199

6.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย

7. ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน

8. ครุภัณฑ์ห้องสมุด

9.  ครุภัณฑ์ประชาคมอาเซียน

10. ครุภัณฑ์งานอาชีพ

11. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

12. ครุภัณฑ์นาฏศิลป์

13. ลักษณะการใช้งบประมาณ